image004

Investeringsejendomme

Som kunde i Ejendomsadministrationen 4-B A/S får du en lang række ydelser og vores administrationskontrakter baseres på Ejendomsforeningen Danmarks standardkontrakt. De væsentlige punkter opremses her:

 • Opkrævning af husleje, à conto varme og øvrige ydelser fra beboerne ved PBS-opkrævning, der indgår direkte på ejendommens bankkonto. Beboerne kan tilmelde sig PBS ved, at kontakte deres bank eller administrationen.
 • Rykkerprocedure, der fungerer således, at der udsendes rykker 1 omkring den 11. i hver måned og rykker 2 omkring den 21. i hver måned. Såfremt en restance for denne måned stadig findes, når rykker 1 køres i måneden efter, vil fordringen normalt blive overgivet til advokatkontoret til retslig inkasso, medmindre andet aftales med udlejer og debitor. Inkassohonorar pålægges debitor.
 • Betaling af de med ejendommens drift forbundne omkostninger, således at faste udgifter betales uden videre, og alle vedligeholdelsesudgifter udsendes til attestation hos udlejer eller vicevært forinden betaling, jf. punktet under inspektørfunktion.
 • Bogføring af foreningens udgifter og indtægter og udsendelse af restanceliste og råbalance hver måned eller efter behov til udlejer.
 • Udbetaling af overskud sker efter nærmere aftale med udlejer.
 • Korrespondance og møder i normalt omfang med lejere, udlejer, håndværkere og offentlige myndigheder. Egentlige byggesager debiteres takstmæssigt efter forudgående aftale med udlejer.
 • Udarbejdelse af oplysninger vedrørende varmeregnskab til Ista, Brunata, Techem eller andet varmefirma og afregning af den enkelte beboer i overensstemmelse med det færdige varmeregnskab.
 • Aflevering af klargjort og afstemt regnskabsmateriale til ejendommens revisor.
 • Udfærdigelse af lejeforhøjelser hvert år vedrørende hensættelse til udvendig og indvendig vedligeholdelse samt forhøjelse for skatter og afgifter. Endvidere udfærdiges omkostningsbestemt lejeforhøjelse, når der er anledning dertil bilagt regnskab for udvendig vedligeholdelse.
 • Genudlejning. Udfærdigelse af lejekontrakter til de af udlejer anviste beboelseslejere samt bistand ved genudlejning af erhvervslejemål.
 • Konto for indvendig vedligeholdelse. Ekspedition af fakturaer til betaling over kontoen og udsendelse af saldomeddelelse til lejerne ultimo hvert år.
 • Grundejernes investeringsfond. Årlig aflæggelse af regnskab for kontoens forbrug.
 • Beboerrepræsentation. Såfremt repræsentation er etableret sørges for løbende dialog med denne i overensstemmelse med lejelovens krav hertil.
 • Ny lejelovgivning. Opfølgning af al ny lovgivning på området og orientering af udlejer og lejere herom.

 

Kort sagt, administrationen forpligter sig til i det hele taget at varetage udlejers interesser i alle sager, der vedrører ejendommens almindelige drift og vedligeholdelse samt til at yde ejerne/bestyrelsen bistand i det hele taget vedrørende ejendommens anliggender.

Ejendommens midler indestår på særskilt bankkonto, og forrentningen af midlerne tilfalder udlejer.

4-B A/S drager omsorg for at Udlejer/bestyrelsen med underskrift af administrationskontrakten samtidig befuldmægtiger 4-B til at oprette driftskonto og eventuelle andre nødvendige konti i ønsket pengeinstitut, til at indgå aftale med Nets om BS-plus, til at modtage digital post til ejendommen mm.

Ejendomsadministrationen forpligter sig til stedse at være ansvarsforsikret med en dækning på minimum 2.500.000 kr.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes